سامانه وقف و نذر رضوی
سامانه وقف و نذر رضوی
نذر و هدیه امام رضا(ع)
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
نذورات حرم مطهر
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
درمان و سلامت
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
محرومین و نیازمندان
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
فرهنگی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
عمران و سازندگی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
مشارکت ها
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
علم و فناوری
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
وجوهات شرعیه
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
اهدای نان متبرک
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
بسته معیشتی کرونا
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
افطاری ساده
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
سفره مهربانی به وسعت ایران
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
عقیقه
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
راهنمای سامانه وقف و نذر رضوی
توضیحات
در مرحله اول شما می توانید نوع نذر و یا وقف خود را مشخص نمایید
پس از آن اطلاعات فردی از جنابعالی دریافت می گردد. این اطلاعات وابسته به موضوع ممکن است اجباری یا اختیاری باشد که در هر کادر اجباری یا اختیاری بودن مشخص گردیده است.
در هر صفحه وارد نمودن مبلغ ضروری می باشد.
پس از آن با انتخاب گزینه پرداخت شما به صفحه بانک راهنمایی می شود.
در صفحه بانک مطابق دستورالعمل بانک پرداخت را کامل فرمایید و سپس مجدد به صفحه سامانه وقف راهنمایی می شوید.
در صورت تایید پرداخت از جانب بانک فیش معادل نذر جنابعالی صادر می گردد.
پرداخت با موفقیت انجام شد

خطایی در عملیات جاری روی داده است